Jogging run là chạy

Jogging run là chạy với tốc độ chậm. Thậm chí có thể kết hợp chạy bộ với đi bộ. Mục đích của Jogging là cải thiện thể chất người tập chứ không đặt nặng câu chuyện thành tích chạy bộ.

Viết một bình luận